Project management practitioner®s handbook
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0814403964

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: [kđ] :AMACOM, 1998,

Mô tả vật lý: 242 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH