Assessing and reforming public financial management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Allen, Salvatore Schiavo-Campo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0821355996

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: [kđ] : World Bank, 2004

Mô tả vật lý: 141 tr. ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 12853

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH