The analysis and design of linear circuits

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  471432997

Ký hiệu phân loại: 621.3192

Thông tin xuất bản: [kđ] :Wiley, 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
8D
*Ký hiệu xếp giá:  621.319
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn