Domain-driven design using naked objects
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dan Haywood, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1934356441

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. :Pragmatic Bookshelf, 2009.,

Mô tả vật lý: xx, 397 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 137247
1. Computer software
  - Development.; Object-oriented programming (Computer science)-1. Computer software
  - Development.
2. Object-oriented programming (Computer science)-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH