They used to call me Snow White ... but I drifted : women's strategic use of humor
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781611684452


Thông tin xuất bản: Hanover :University Press of New England, 2013,

Mô tả vật lý: xxxviii, 223 pages ; , 22 cm

Ngôn ngữ:


Wit and humor -- Psychological aspects.; Women -- Psychology.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH