Dialectique du Moi et de l'incoscient
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  2070323722

Ký hiệu phân loại: 150.195 Psychoanalytic systems

Thông tin xuất bản: Paris :Gallimard, 1986, Edition revue et corrigee

Mô tả vật lý: 287, 2!p. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 138549


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH