From Marx to Hegel and back : capitalism, critique, and utopia
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781350082670

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: London :Bloomsbury Academic, 2020,

Mô tả vật lý: 274p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH