Internationalising learning in higher education : the challenges of English as a medium of instruction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9783030215866


Thông tin xuất bản: Switzerland :Palgrave Macmillan, 2020,

Mô tả vật lý: 233p. ; , cm

Ngôn ngữ:


English language-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH