Purpose, meaning, and passion.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1633696278

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts :Harvard Business Review Press, 2018,

Mô tả vật lý: ix, 174 pages ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:


In an ideal world, our work lives would be completely fulfilling, full of meaning, and intrinsically motivating. So what if you're stuck in a job and your heart isn't in it anymore? Or what if your team is feeling disconnected from your company's mission? This book shows how to use passion as a compass to find the job that's right for you--and to connect with the deeper purpose of your work.

Employee motivation. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042868.; Enthusiasm. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044112.; Job satisfaction. -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85070581.; Meaning (Psychology) -- http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082693.; Work -- Psychological aspects. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85148135.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 158.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH