Wellness in whiteness : biomedicalization and the promotion of whiteness and youth among women
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Amina Mire, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780815377436

Ký hiệu phân loại: 155.333 Femininity

Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2020,

Mô tả vật lý: 119p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Aging -- Prevention.; Beauty, Personal.-- Body image in women.-- Body image.-- Whites -- Race identity.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH