Perspectives on Organizational Communication

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4

Thông tin xuất bản: USA :Wm.C.Brown, 1994, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 344 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


PART 1: FOUDATIONSChapter 1: An Orientation to organizational communication Chapter 2: The concept of communicationChapter 3: Theories of organization and organizational effectivenessPART 2: THEMESChapter 4: Organizational communication function and structureChapter 5: Communication and organizational CultureChapter 6: Power and conflictChapter 7: Information technology: the new mediumPART 3: CONTEXTSChapter 8: Dyadic communicationChapter 9: Group communicationChapter 10: Puplic communicationPART 4: APPLICATIONSChapter 11: Communication professionals in organizationsChapter 12: Organizational communication evaluationChapter 13: Changing organizational communication.

Organizational Communication; Thông tin trong cơ quan; Truyền thông tổ chức;

DÃY KỆ
26B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12C
*Ký hiệu xếp giá:  658.4
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn