Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.434616 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Chính Trị Quốc Gia, 2006, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:

ID: 14732
Bài 1: Chủ nghĩa Mac-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng,và kim chỉ Nam cho hành động của Đảng.Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu lý tưởng của Đảng ta,dân tộc ta.Bài 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng.Bài 4: Đường lối chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.Bài 5: Phát triển giáo dục đào tạo,khoa học và công nghệ,xây dựng nền văn hoá tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc.Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh,bảo vệ tổ quốc.Bài 7: Mở rộng mối quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và một số công tác xây dựg Đảng ở cơ sở.Bài 9: Rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên ĐCSVN.Bài 10: Công tác vận động nhân dân của người Đảng viên..
Đảng cộng sản Việt Nam
  - Giáo dục Đảng viên
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.434


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH