Academic listening encounters life in society : Listening, Note Taking, and Discussion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kim Sanabria, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0521754836


Thông tin xuất bản: New York :Cambridge University Press, 2004,

Mô tả vật lý: 184p. ; , cm

Ngôn ngữ:


English language-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH