Lecture ready 1 : strategies for academic listening, note-taking, and discussion
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780194417006


Thông tin xuất bản: New York :Oxford University, 2007,

Mô tả vật lý: 125p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH