Production and operations management : Manufacturing services

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard B.Chase

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.5 Management of production

Thông tin xuất bản: USA : IRWIN, 1995

Mô tả vật lý: 853 tr. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 1490

Section I: NATURE AND CONTEXT OF OPERATION MANAGEMENT
- Chapter 1: Introduction to the Field
- Chapter 2: Operation strategy and competitivenessSection II: PRODUCT DESIGN AND PROCESS SELECTION
- Chapter 3: Product design and process selection manufacturingSupplement 3: Technology Management
- Chapter 4: Product design and process selection - servicesSupplement 4: Waiting line management
- Chapter 5: Total quality managementSupplement 5: Statistical quality control methodsSection III: DESIGN OF FACILITIES AND JOBS
- Chapter 6: Just -in-time production systems
- Chapter 7: Forecasting
- Chapter 8: Strategic Capacity planningSupplement 8: Linear progamming
- Chapter 9: Facility location
- Chapter 10: Facility layout
- Chapter 11: Job design, work management and learning curvesSection IV: STARTUP OF THE SYSTEM
- Chapter 12: Project planning and controlSection V: THE SYSTEM IN STEADY STATE
- Chapter 13: Aggregate planning
- Chapter 14: Inventory systems for independent demand
- Chapter 15: Inventory systems for dependent demand: MRP-Type systems
- Chapter 16: Operations SchedulingSupplement 16: Simulation
- Chapter 17: Materials management and purchasingSection VI: IMPROVING THE SYSTEM
- Chapter 18: Business process reengineering
- Chapter 19: Synchronous manufacturingEpilogue: How the pros do itAppendixes.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28F
Sai Gon Campus
9J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.500
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH