Human resource management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780078029127


Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill Irwin, 2013, 12th ed.

Mô tả vật lý: 622 p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Personnel management -- Case studies.; Personnel management.-


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH