Habitat, population dynamics, and metal levels in colonial waterbirds : a food chain approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9781482251142


Thông tin xuất bản: Boca Raton, [Florida] ; London, [England] ; New York :CRC Press, 2016.,

Mô tả vật lý: electronic text.

Ngôn ngữ:


* Colonial birds
  - Ecology
* Northeastern States.
* Colonial birds
  - Effect of metals on
* Northeastern States.
* Estuarine ecology
  - Northeastern States.
* Water birds
  - Ecology
* Northeastern States.
* Water birds
  - Effect of metals on
* Northeastern States.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH