Working in biosafety level 3 and 4 laboratories [electronic resource] : a practical introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patrick Butaye, Mandy C Elschner, Nigel Silman, Manfred Weidmann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3527317158

Ký hiệu phân loại: 579.165 Harmful organisms

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley Blackwell, 2012

Mô tả vật lý: electronic text.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 153190

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH