Lacan, psychoanalysis, and comedy
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781107086173

Ký hiệu phân loại: 150.195092 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: New York :Cambridge University Press, 2016.,

Mô tả vật lý: vi, 247 pages ; , 24 c

Ngôn ngữ:


Lacan, Jacques, -- 1901-1981; Comedy-- Psychoanalysis-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH