How marriage became one of the sacraments : the sacramental theology of marriage from its medieval origins to the Council of Trent
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9781107146150

Ký hiệu phân loại: 234.16509 Kinds and means of grace

Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom ; New York :Cambridge University Press, 2016.,

Mô tả vật lý: xxix, 1051 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Council of Trent -- (1545-1563 : ; Trento, Italy); Marriage -- History of doctrines ; Middle Ages, 600-1500. ; Sacraments -- History of doctrines ; Middle Ages, 600-1500.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH