Effective prototyping for software makers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0120885689

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier, 2006, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer software
  - Development.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH