Programming erlang : software for a concurrent world
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Armstrong Joe, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  193435600X

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C :Pragmatic Bookshelf, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


ERLANG (Computer program language)-- Programming languages (Electronic computers) -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH