Excel 2007 just the steps(tm) for dummies(r)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Diane Koers, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470039212

Ký hiệu phân loại: 005.54 Electronic spreadsheets

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., Inc, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Business -- Computer programs.; Electronic spreadsheets -- Computer programs.; Microsoft Excel (Computer file)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH