Application Architecture for .NET : Designing Applications and Services
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735618372

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA :Microsoft Press, 2002,

Mô tả vật lý: 166p.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development.; Software architecture -- Development.; Microsoft .NET Framework.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH