On the reproduction of capitalism : ideology and ideological state apparatuses
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781781681640

Ký hiệu phân loại: 335.412 Economic concepts

Thông tin xuất bản: London ; New York :Verso, 2014.,

Mô tả vật lý: xxxiv, 285 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Capitalism. -- Marxian economics. -- Production (Economic theory)-- Social conflict. -- State, The. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH