Information evaluation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781848216594

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2013.,

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:

ID: 156623


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH