Concepts as correlates of lexical labels : a cognitivist perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sławomir Wacewicz

Ngôn ngữ:

ISBN-13: 978-3631662380

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 236 pages ; , 22 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156793

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH