QuickBooks® 2007 All-in-One Desk Reference For Dummies®
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470085516


Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Publishing, Inc, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Small business -- Accounting ; Computer programs.; Small business -- Finance ; Computer programs.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH