Computing Fundamentals : Digital Literacy Edition.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rosemary Hattersley, Richard Millett, Kate Shoup, Faithe Wempen

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated 2014

Mô tả vật lý: 400 p. , 27.600 x 021.000 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 157723

Annotation 'Computing Fundamentals' provides students with the basic computing skills needed to get the most from their educational endeavors, regardless of field of study.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH