150 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Dương Nhạc, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1 Kế toán tiền vốn
1 Kế toán tiền mặt
2 Kế toán tiền gởi ngân hàng
3 Kế toán tiền đang chuyển/
Chương 2 Kế toán nguyên vật liệu công cụ
1Kế toán nhập nguyên vật liệu
2 Kế toán xuất nguyên vật liệu
3 Kế toán nhập công cụ dụng cụ
4 Kế toán xuất công cụ dụng cụ/
Chương 3 Kế toán TSCĐ
1 Kế toán tăng TSCĐ
2 Kế toán giảm TSCĐ
3 Kế toán tài sản cố định thuê tài chính
4 Kế toán khấu hao TSCĐ
5 Kế toán sửa chửa tài sản cố định
6 Đánh giá lại TSCĐ/
Chương 4 Kế toán tiền lương và BHXH
1 Kế toán tiền lương
2 Kế toán BHXH/
Chương 5 Kế toán vốn kinh doanh, qỹ doanh nghiệp và vốn vay
1 Kế toán vốn kinh doanhvà vốn đầu tư XDCB
2 Kế toán quỹ doanh nghiệp
3 Kế toán vốn vay. 4 Kế toán nợ dài hạn. 5 Kế toán thanh toán với NSNN và chênh lệch tỷõ giá/ Chương 6 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm. 1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2 Kế toán tập hợp chi phí quản lý/
Chương 7 Kế toán thành phẩm, hàng hóa và giá vốn hàng bán.
1 Kế toán thành phẩm.
2 Kế toán hàng hóa.
3 Kế toán giá vốn của hàng bán.
4 Kế toán chi phí bán hàng và chiếc khấu bán hàng/
Chương 8 Kế toán doanh thu bán hàng.
1 Kế toán doanh thu bán hàng và hàng bán bị trả lại.
2 Kế toán kết quả kinh doanh.
3 Kế toán phân phối kết quả..

Kế toán doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp ; Sơ đồ;

DÃY KỆ
24B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn