QuickBooks All-in-One Desk Reference for Dummies (For Dummies) :
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0764576623

Ký hiệu phân loại: 657.904 Enterprises of specific sizes

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2005,

Mô tả vật lý: 652 tr. ;

Ngôn ngữ:


Small business -- Accounting ; Computer programs.; Small business -- Finance ; Computer programs.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH