Going visual : using images to enhance productivity, decision making and profits
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471710253

Ký hiệu phân loại: 658.45 Communication

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. :John Wiley & Sons Inc, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Business communication.-- Visual communication.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH