Word 2003 Bible

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Angell, Brent Heslop

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 076453971X

Ký hiệu phân loại: 005.52 Word processing formerly 652.5

Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 16430

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH