Essentials of Research Design and Methodology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0471470538

Ký hiệu phân loại: 150.72 Psychology

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2005,

Mô tả vật lý: 304 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH