Anisotropy Across Fields and Scales [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783030562151

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2021, 1st ed. 2021.

Mô tả vật lý: X, 280 p. 109 illus., 91 illus. in color. , online resource.

Ngôn ngữ:

ID: 169722
This open access book focuses on processing, modeling, and visualization of anisotropy information...
1. Algebra.
  - Computer mathematics.
  - Mathematical physics.
  - Mathematics.
  - Matrix theory.
  - Optical data processing.
  - Visualization.
  - Visualization.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14034; Computational Science and Engineering.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14026; Computer Imaging
     Vision
     Pattern Recognition and Graphics.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/I22005; Linear and Multilinear Algebras
     Matrix Theory.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M11094; Theoretical
     Mathematical and Computational Physics.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P190051. Algebra.
  - Computer mathematics.
  - Mathematical physics.
  - Mathematics.
  - Matrix theory.
  - Optical data processing.
  - Visualization.
  - Visualization.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14034
2. Computational Science and Engineering.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14026
3. Computer Imaging
     Vision
     Pattern Recognition and Graphics.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/I22005
4. Linear and Multilinear Algebras
     Matrix Theory.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M11094
5. Theoretical
     Mathematical and Computational Physics.
  - https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P19005
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH