Anisotropy Across Fields and Scales [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783030562151

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cham :Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2021, 1st ed. 2021.

Mô tả vật lý: X, 280 p. 109 illus., 91 illus. in color. , online resource.

Ngôn ngữ:


This open access book focuses on processing, modeling, and visualization of anisotropy information...

Algebra. -- Computer mathematics. -- Mathematical physics. -- Mathematics. -- Matrix theory. -- Optical data processing. -- Visualization. -- Visualization. -- https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14034; Computational Science and Engineering. -- https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M14026; Computer Imaging, Vision, Pattern Recognition and Graphics. -- https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/I22005; Linear and Multilinear Algebras, Matrix Theory. -- https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M11094; Theoretical, Mathematical and Computational Physics. -- https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P19005

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH