Informatics in the Future: Proceedings of the 11th European Computer Science Summit (ECSS 2015), Vienna, October 2015
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  978-3-319-55735-9

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2017,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (109 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 171777
 Big data
  Computing ethics
  Women in computing
  Research ethics
1. Computer science
  - bicssc; Big data
  - Computing ethics
  - Research ethics
  - Women in computing-1. Computer science
  - bicssc
2. Big data
  - Computing ethics
  - Research ethics
  - Women in computing-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH