New Era Value Investing : A Disciplined Approach to Buying Value and Growth Stocks
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nancy Tengler, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0471266086

Ký hiệu phân loại: 332.6322 Investment

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. :John Wiley & Son, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH