Australasian Conference on Information Systems 2018
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780648124245

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: BroadwayUTS ePRESS 2018,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (856 p.)

Ngôn ngữ:

ID: 175607
 Databases
  Software development
  Computer programming
  Business applications
  Computer networking and communications
  Operating systems
  Telecommunications
  Communications engineering
1. Business applications
  - bicssc; Communications engineering / telecommunications
  - bicssc; Computer networking & communications
  - bicssc; Computer programming / software development
  - bicssc; Databases
  - bicssc; Operating systems
  - bicssc; Business applications
  - Communications engineering
  - Computer networking and communications
  - Computer programming
  - Databases
  - Operating systems
  - Software development
  - Telecommunications-1. Business applications
  - bicssc
2. Communications engineering / telecommunications
  - bicssc
3. Computer networking & communications
  - bicssc
4. Computer programming / software development
  - bicssc
5. Databases
  - bicssc
6. Operating systems
  - bicssc
7. Business applications
  - Communications engineering
  - Computer networking and communications
  - Computer programming
  - Databases
  - Operating systems
  - Software development
  - Telecommunications-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH