101 Reasons to Switch to the Mac (Digital Shortcut)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark McElroy, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0768668727

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] :O'Reilly, 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH