Analytic and Continental Philosophy: Methods and Perspectives. Proceedings of the 37th International Wittgenstein Symposium

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sonja Rinofner-Kreidl, Harald A Wiltsche

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3110450651

Ký hiệu phân loại: 190.904 Modern western and other non-eastern philosophy

Thông tin xuất bản: Berlin ; Boston : De Gruyter, 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 178245

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH