From Sounds to Structures: Beyond the Veil of Maya

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pietro Cerrone, Roberto Petrosino, Harry van der Hulst

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1501506734

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: De Gruyter, 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 178760

 Phonology
  Morpho-phonology
  Morpho-syntax
  Italian Dialectology
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH