Beginning Lua Programming
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470069171

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: [kđ] :John Wiley & Sons, 2007,

Mô tả vật lý: 644 tr. ;

Ngôn ngữ:


Lua (Computer program language)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH