Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) 381
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783110261318

Ký hiệu phân loại: 302.222 Nonverbal communication

Thông tin xuất bản: De Gruyter, 2013,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Multimodal Communication
Embodiment

Communication studies -- bicssc; linguistics -- bicssc; Embodiment-- Multimodal Communication-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH