Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Lời nói đầu. /CHƯƠNG 1. LƯỢC KHẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ(DAĐT) HIỆN HÀNH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT XÂY DỰNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG.1Lược khảo các phương pháp hiện có .2 Nghiêbn cứu ảnh hưởng của các đặc điểm cuả sản xuất xây dựng đến phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng. /CHƯƠNG 2. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở GIAI ĐOẠN MUA SẮM VÀ TẠO DỰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH XÂY DỰNG BAN ĐẦU.Vấn đề 1 : Lập dự án đầu tư mua sắm và tạo dựng tài sản cố định(TSCĐ) cho các doanh nghiệp xây dựng hiện có .1 Lập dự án đầu tư mua sắm cho bộ phận TSCĐ di động (máy xay dựng).2 Lập dự án đầu tư mua sắm cho bộ phận TSCĐ không di động (Nhà xưởng sản xuất).Vấn đề 2. Lập dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp xây dựng mới. 1Trường hợp dựa trên cơ sở dự báo và chưa có hợp đồng xây dựng cụ thể. 2 Trường hợp đã biết hợp đồng xây dựng cụ thể. /CHƯƠNG 3. LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH XÂY LẮP TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH. 1 Lập dự án đầu tư để thực hiện quá trình xây lắp. 2 Lập dự án đầu tư theo năm niên lịch.3 Lập DADT để thành lập các tổ máy xây dụng trong giai đoạn sử dụng. /CHƯƠNG 4 . LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN SỬA CHỮA CẢI TẠO VÀ THAY THẾ MÁY XÂY DỰNG. 1 Lập dự án đầu tư sủa chũa máy xây dựng.2 Lập dự án đầu tư cải tạo máy xây dựng. 3 Lập dự án đầu tư thay thế máy xây dựng. /CHƯƠNG 5 . MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ NGÀNH XÂY DỰNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NMGÀNH XÂY DỰNG. 1Một số biện pháp quản lý cuả nhà nước.2 Một số biện pháp quản lý ở cấp doanh nghiệp..

Công nghiệp xây dựng -- Việt Nam ; Quản lý; Xây dựng -- Đánh giá ; Việt Nam.; ông nghiệp xây dựng ; Việt Nam ; Đầu tư

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH