Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 18599

* Phần 1:
 _
   - Chương 1: Đối tượng, phương pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin
 _
   - Chương 2: Tái sản xuất xã hội tăng trưởng và phát triển kinh tế
 _
   - Chương 3: Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá
 _
   - Chương 4: Sản xuất giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối của CNTB
 _
   - Chương 5: Sự vận động của tư bản và tái sản xuất TBXH
 _
   - Chương 6: Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
 _
   - Chương 7: CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước

* Phần 2: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN
 _
   - Chương 8: Quá độ lên CNXH và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN
 _
   - Chương 9: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế trong thời ký quá độ lên CNXH ở VN
 _
   - Chương 10: Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN
 _
   - Chương 11: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN
 _
   - Chương 12: Tài chính, tín dụng, ngân hàng và lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN
 _
   - Chương 13: Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN
 -.
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
  - Giáo trình
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH