Communicative Figurations: Transforming Communications in Times of Deep Mediatization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andreas Breiter, Uwe Hasebrink, Andreas Hepp

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319655833

ISBN-13: 978-3319655840

Ký hiệu phân loại: 302.23 Media (Means of communication)

Thông tin xuất bản: Cham : Palgrave Macmillan, 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 187472

 media communication
  culture and society
  media transformations
  technical communication
  media social relations and roles
  social fields and institutional dynamics
  identities and collectives
  public debate
  political decision-making
  media logic
  mediatization
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH