The numeral system of Proto-Niger-Congo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Konstantin Pozdniakov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3961100989

ISBN-13: 978-3961100996

Ký hiệu phân loại: 490 Other languages

Thông tin xuất bản: Berlin : Language Science Press, 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 187769

This book proposes the reconstruction of the Proto-Niger-Congo numeral system. The emphasis is placed on providing an exhaustive account of the distribution of forms by families, groups, and branches. The big data bases used for this purpose open prospects for both working with the distribution of words that do exist and with the distribution of gaps in postulated cognates. The distribution of filled cells and gaps is a useful tool for reconstruction.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH