Oracle 9i : A Beginner's Guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0072197298

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: New York :McGraw Hill, 2002,

Mô tả vật lý: 515 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


1. Oracle: the Company and the sofware
2. Road Map to Services
3. The Oracle Server
4. database Objects
5. SQL*Plus 101
6. PL/SQL 101
7. DBA 101
8. More SQL*Plus
9. More PL/SQL
10. More DBA
11. Oracle Enterprise Manager
12. Distributed Computing
13. The i in Oracle 9i
14. All thing WWW
15. Form and Reports Overview
16. Partioning Data
17. data Warehousing and Summarization.
Oracle (Computer file)
  - Relational databases.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.758


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH