C# 2005 :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.117

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


1. Giới thiệu lập trình Oop...
2. Thuộc tính và mảng thuộc tính
3. Phương thức và tham số
4. Cài đặt Overload và Constructor
5. Kế thừa, ghi đè và tính đa hình
6. Lớp trừu tượng và giao tiếp
7. Không gian tên và mô hình đối tượng
8. Assembly và Global Assembly Cache
9. Cài đặt Oop trong ứng dụng thực tiễn.

Ngôn ngữ lập trình ; C#;

DÃY KỆ
02D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  005.117
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn