Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Viết Đảm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện, 2007

Mô tả vật lý: 474 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 19425

 Chưong 1: Vai trò của mô phỏng

   - Chương 2: Phương pháp luận mô phỏng

   - Chương 3: Lấy mẫu và lượng tử

   - Chương 4: Mô hình mo phỏng thông thấp cho tín hiệu và hệ thống thông dải

   - Chương 5: Mô hình bộ lọc và kỹ thuật mô phỏng

   - Chương 6: Vòng khoá pha và phương pháp phương trình vi phân

   - Chương 7: Tạo và xử lý tín hiệu ngẫu nhiên

   - Chương 8: Hậu xử lý

   - Chương 9: Giới thiẹu phương pháp Monte Carlo

   - Chương 10: Mô phỏng Monte Carlo hệ thống truyền thông

   - Chương 11: Phương pháp luận mô phỏng hệ thống vô tuyến

   - Chương 12: Mô hình hoá mà mô phỏng thiết bị phi tuyến

   - Chương 13: Mô hình hoá mà mô phỏng hệ thống thay đổi theo thời gian

   - Chương 14: Mô hình hoá mà mô phỏng kênh dạng sóng

   - Chương 15: Mô hình kênh rời rạc

   - Chương 16: Các kỹ thuật mô phỏng hiệu quả

   - Chương 17: Mô phỏng hệ thống vô tuyến tế bào

   - Chương 18: Mô phỏng hệ thống CDMA và FDM đơn giản.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.382
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH